DISCLAIMER WIND INTERNET

Deze disclaimer is van toepassing op de bezoekers van de website www.windinternet.nl, die toebehoort aan WIND Internet. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die hieronder worden omschreven en beschikbaar zijn via deze website. WIND Internet kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. 

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van WIND Internet. 
Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg. 
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken.

Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de website van WIND Internet, van de merknamen, de logo’s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WIND Internet verkrijgen.

Hyperlink naar de WIND Internet website

De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de website van WIND Internet. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de WIND Internet en website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door WIND Internet .

Links naar sites beheerd door derden

Voor zover de WIND Internet website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze alleen ter informatie van de bezoeker aangebracht. WIND Internet controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. WIND Internet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert helemaal niet een samenwerkingsverband tussen WIND Internet en de derde.

Aansprakelijkheid van WIND Internet 

WIND Internet neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven « zoals zij is ». Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan WIND Internet daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. WIND Internet gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via de WIND Internet website aangeboden wordt.

WIND Internet zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. WIND Internet oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. WIND Internet wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. WIND Internet zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid

De WIND Internet website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt WIND Internet zich het recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. WIND Internet zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar Internetdiensten.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan WIND Internet zijn verstrekt. Ook zal WIND Internet zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of openbaar maken.

Cookies

De WIND Internet website kan gebruik maken van cookies waardoor data afkomstig van de WIND Internet website bewaard wordt op de harde schijf van de bezoeker. Dit systeem wordt gebruikt met het oog op het controleren van de identiteit en teneinde de bezoeker een vlottere toegang tot de website te garanderen. In de browser van de klant kan deze mogelijkheid uitgeschakeld worden.

Prijzen en algemene leveringsvoorwaarden

Alle prijzen genoemd in deze website zijn exclusief BTW.

Op alle producten en diensten aangeboden op of via deze website zijn zowel de Algemene leveringsvoorwaarden voor de levering van goederen en diensten van WIND Internet van toepassing alsmede de Internet voorwaarden van WIND Internet. Deze voorwaarden zijn beschikbaar via deze pagina.

Toepasselijk recht

Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de site windinternet.nl en www.windinternet.nl voortvloeit, valt onder de Nederlandse wetgeving.