CVD / RD

[For English click here]

-=( NEDERLANDS )=-

Wij willen u vragen om bij het ontdekken van kwetsbaarheden in software, websites en computerprogrammatuur een CVD-melding te doen. Een CVD-melding is een melding van een kwetsbaarheid die kan worden misbruikt door kwaadwillenden, en het is belangrijk dat deze meldingen zo snel mogelijk worden doorgegeven. Zie hieronder ons beleid omtrent dit soort meldingen.

Wanneer u een CVD-melding doet, zal ons team van experts deze zo snel mogelijk onderzoeken. We zullen de kwetsbaarheid in kaart brengen en er alles aan doen om deze zo snel mogelijk te verhelpen. We nemen elke CVD-melding serieus en zorgen ervoor dat de kwetsbaarheid zo snel mogelijk wordt verholpen.

We willen benadrukken dat het doen van een CVD-melding niet betekent dat u zelf kwetsbaarheden moet oplossen of beveiligingslekken moet dichten. Het is voldoende om ons te informeren over de kwetsbaarheid, zodat ons team aan de slag kan om deze op te lossen.

We begrijpen dat het doen van een CVD-melding niet altijd gemakkelijk is en sommige mensen mogelijk aarzelen om dit te doen. Daarom willen we benadrukken dat we uw melding altijd vertrouwelijk behandelen en uw privacy waarborgen. Bovendien dragen CVD-meldingen bij aan de veiligheid van iedereen die gebruik maakt van de software, website of computerprogrammatuur waarop de kwetsbaarheid betrekking heeft. Hoe we omgaan met uw privacy kunt u hier lezen.

Tot slot willen we u bedanken voor uw medewerking en benadrukken dat uw CVD-melding bijdraagt aan een veiliger online omgeving voor ons allemaal.

Gebruik dit formulier om de CVD-melding te doen

-=( ENGLISH )=-

We would like to ask you to report any vulnerabilities in software, websites, and computer programs by submitting a CVD report. A CVD report is a notification of a vulnerability that can be exploited by malicious actors, and it is important that such reports are submitted as soon as possible. Here you can read our policy.

When you submit a CVD report, our team of experts will investigate it promptly. We will map out the vulnerability and do everything in our power to fix it as quickly as possible. We take every CVD report seriously and make sure to address the vulnerability promptly.

We want to emphasize that submitting a CVD report does not mean you have to fix the vulnerability yourself or address any security issues. It is enough to inform us about the vulnerability so that our team can start working on a solution.

We understand that submitting a CVD report is not always easy and some people may hesitate to do so. Therefore, we want to assure you that we always treat your report confidentially and protect your privacy. Additionally, CVD reports contribute to the safety of everyone who uses the software, website, or computer program to which the vulnerability applies. For our privacypolicy you can go to this page (dutch).

Finally, we would like to thank you for your cooperation and emphasize that your CVD report contributes to a safer online environment for all of us.

Use this form to submit your CVD report